Port forwarding tester

Your Ip public

3.235.195.196

Open Port finder

Remote Address
Port Numer

Check a port's status by entering an address and port number above.

About

The open port checker is a tool you can use to check your external IP address and detect open ports on your connection. This tool is useful for finding out if your port forwarding is setup correctly or if your server applications are being blocked by a firewall. This tool may also be used as a port scanner to scan your network for ports that are commonly forwarded. It is important to note that some ports, such as port 25, are often blocked at the ISP level in an attempt to prevent malicious activity.
For more a comprehensive list of TCP and UDP ports, check out this Wikipedia article.

Giới thiệu

Trình kiểm tra cổng mở là một công cụ bạn có thể sử dụng để kiểm tra địa chỉ IP bên ngoài và phát hiện các cổng đang mở trên kết nối của bạn. Công cụ này hữu ích để tìm hiểu xem chuyển tiếp cổng của bạn có được thiết lập chính xác hay không hoặc nếu các ứng dụng máy chủ của bạn đang bị tường lửa chặn. Công cụ này cũng có thể được sử dụng như một máy quét cổng để quét mạng của bạn để tìm các cổng thường được chuyển tiếp. Điều quan trọng cần lưu ý là một số cổng, chẳng hạn như cổng 25, thường bị chặn ở cấp ISP nhằm ngăn chặn hoạt động độc hại. Để biết thêm danh sách đầy đủ về các cổng TCP và UDP, hãy xem bài viết này trên Wikipedia.

Copyright © 2021 - formatterobject. All Rights Reserved.